Last edited by Arashigrel
Wednesday, August 5, 2020 | History

2 edition of Cynllun iaith Gymraeg = found in the catalog.

Cynllun iaith Gymraeg =

North West Wales NHS Trust.

Cynllun iaith Gymraeg =

Welsh language scheme.

by North West Wales NHS Trust.

  • 184 Want to read
  • 10 Currently reading

Published by North West Wales NHS Trust = Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru in Bangor .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text on inverted pages.

Other titlesWelsh language scheme.
The Physical Object
Pagination18, 18p.
Number of Pages18
ID Numbers
Open LibraryOL19134483M

CYNLLUN IAITH GYMRAEG – 5 a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn fewnol, gan wella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn allanol. Mesur y Gymraeg Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 1 yr iaith Gymraeg fel iaith swyddogol yng Nghymru, ac mae’r Cynllun hwn yn cydnabod hyn. Cyflwynodd y Mesur safonau statudol. Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg cyntaf y Cyngor Meddygol Cyffredinol gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 29 Mehefin Egwyddor cydraddoldeb Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol wedi ymrwymo i gyflawni ei ymrwymiadau dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg , wrth baratoi ar gyfer cyflwyniad y Safonau Iaith Gymraeg newydd.

iaith a hunaniaeth ymraeg i’w weld trwy’r thema strategaethol allweddol o rofiad y Dysgwr. 3. “Dangos ymrwymiad i ddatblygu’r Iaith Gymraeg trwy defnydd o’r Cynllun Iaith Gymraeg” 4. 5. Roedd arolygiad Estyn diweddaraf y Coleg yn , a nodir yr adroddiad: 6. 7. Cafodd y cynllun iaith Gymraeg ei roi ar waith ym mis Mai a chafodd ei gymhwyso ar gyfer ymarferion dethol a aeth i'r camau cynllunio o'r adeg honno ymlaen. Roedd yn berthnasol i dri ymarfer; cafodd un o'r rhain ei gyflwyno mewn adroddiad yn (Barnwr Preswyl, Haen Gyntaf, Siambr Mewnfudo a Lloches Cymru) a bydd dau ohonynt.

  Pwrpas y cynllun yw caniatáu i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg mewn amgylchedd bywyd go iawn, gan ganiatáu ar yr un pryd i siaradwyr Cymraeg wella neu gynnal eu sgiliau iaith. Gymraeg ar draws y sir i sicrhau bod pawb yn cydymffurfio gyda’r o Safonau o dan y penawdau Cynllunio Gwasanaethau, Creu Polisïau, Hyrwyddo a Chadw Cofnodion. Mae’r Cyngor hefyd wedi cymeradwyo ei Strategaeth Iaith Gymraeg gyda blwyddyn bellach wedi mynd heibio ers cyflwyno’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig, a llwyddiannau wedi eu nodi.


Share this book
You might also like
Historic Jewish Denver

Historic Jewish Denver

Speech of Hon. James S. Rollins, of Missouri, February 28th, 1863

Speech of Hon. James S. Rollins, of Missouri, February 28th, 1863

sterling balances betrayal

sterling balances betrayal

Marguerite de Valois.

Marguerite de Valois.

[Bristol newspapers]

[Bristol newspapers]

commentary on the U.P. municipalities act

commentary on the U.P. municipalities act

Eastern Mediterranean region drug information sheets

Eastern Mediterranean region drug information sheets

Honda CBX550 owners workshop manual

Honda CBX550 owners workshop manual

Reaching the millennium development goals for water supply and sanitation in Zambia

Reaching the millennium development goals for water supply and sanitation in Zambia

Jesting Pilate

Jesting Pilate

Government, technology, and social problems

Government, technology, and social problems

Sudanese society in the context of civil war

Sudanese society in the context of civil war

Cynllun iaith Gymraeg = by North West Wales NHS Trust. Download PDF EPUB FB2

Cynllun Iaith Gymraeg. Yr ydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru yn y Gymraeg Cynllun iaith Gymraeg = book Saesneg.

Yr ydym yn gweithredu cynllun Iaith Gymraeg ers sy'n egluro sut byddwn ni'n trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru. Cynllun Iaith Gymraeg - Welsh Language Scheme.

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (UKRI) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Act Cynllun iaith Gymraeg = book Connect with EPSRC. Cynllun Iaith Cymraeg. O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg (y Ddeddf) mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sydd yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd baratoi cynllun sydd yn amlinellu sut y gwnaiff ddarparu’r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg.

Cynllun Iaith Cymraeg y Comisiwn Hapchwarae - Adolygwyd 11 Chwefror Sicrhau ein cyhoeddiadau yn y. Mae’r Cynllun yn gosod yr heriau’n glir i’r meysydd hyn. Mae sylw i seilwaith, a defnydd, ond mae’n gweledigaeth yn clymu’r darnau fel bydd deunydd technoleg iaith ar gael i’w ddefnyddio a’i rannu at y dyfodol.

I grynhoi: rydym yn dymuno gweld y Gymraeg wrth wraidd arloesi mewn technoleg digidol. Mae Cynllun Iaith Gymraeg y Gwasaneth Cynghori Ariannol (Y Cynllun) yn disgrifio sut y bydd yn glynu, cymaint ag sy’n briodol ac ymarferol gwneud hynny dan yr amgylchiadau, at yr egwyddor a sefydlwyd gan y Ddeddf sef y dylid ymdrin â’r Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

Mabwysiadwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Gwasaneth Cynghori Ariannol. Cynllun Iaith Gymraeg. Mae'r cynllun iaith Gymraeg wedi'i baratoi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i arfer yr egwyddor a sefydlwyd gan Deddf yr Iaith Gymraeg y dylid trin y Saesneg a'r Gymraeg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Mwy cynllun Iaith Gymraeg. Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg. Mae’r Cynllun yn cynnig hyfforddiant methodoleg ac iaith Gymraeg i athrawon a chynorthwywyr dosbarth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, darlithwyr Addysg Bellach a darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae’r Cynllun yn rhoi cyfle i ymarferwyr: wella eu sgiliau iaith Gymraeg.

Aelodau’r Cyngor i hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob rhan o’u gwaith. Mae Cynllun y Cyngor yn nodi mai un o’i amcanion llesiant yw sicrhau bod holl drigolion Gwynedd yn cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg. Nid hon yw strategaeth iaith gyntaf y Cyngor, gan fod Strategaeth Iaith.

Roedd Deddf yr Iaith Gymraeg yn dweud fod rhaid i bob sefydliadau sector gyhoeddus roi’r un statws i’r Gymraeg ar Saesneg yng Nghymru. Darllenwch mwy am y ddeddf yma. Dan y Ddeddf, rhaid i sefydliadau cyhoeddus baratoi cynllun iaith i egluro pa wasanaethau y bydden nhw’n eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Siarter Iaith, cynllun er mwyn hybu’r defnydd o Gymraeg yn gymdeithasol yn ysgolion cynradd Cymru, wedi cyflwyno dau gymeriad newydd. Bydd y ddau arwr yma ar bosteri a bathodynnau yn annog plant rhwng 4 a 7 oed i ddefnyddio’r iaith ar yr iard, yn y cartref ac yn y dosbarth.

Bu’r cynllun dderbyn cefnogaeth llawn Bwrdd yr Iaith ar 31 Mawrth Cynllun Iaith Gymraeg Cyllid a Thollau EM (PDF, KB, 9 page) Is this page useful. Cynllun Iaith Gymraeg Paratowyd yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg [Type text] [Type text] [Type text] 2 1.

DATGANIAD AGORIADOL Mae’r Cynllun wedi derbyn sêl bendith Comisiynydd y Gymraeg o dan Adran 14 (1) o’r Ddeddf ar 31 Hydref CYNLLUN IAITH GYMRAEG Y SWYDDFA GARTREF Mae’r Swyddfa Gartref wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg ar y sail eu bod yn Size: KB.

Mae cyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg yn ymgorffori llawer o arferion gwaith presennol y BBC, ac yn ffurfioli polisïau iaith, fel sy'n ofynnol gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. Fersiwn diwygiedig o. Cynllun Iaith Gymraeg Mae'r Cynllun hwn wedi derbyn cymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 22 Tachwedd Confensiynau: Mae’r termau ‘dwyieithog’ ac ‘iaith o’u dewis’ yn y ddogfen hon yn cyfeirio at yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg.

Byddwch cystal ag e-bostio [email protected] neu ffonio os hoffech. Cynllun Gweithredu Cynllun yr Iaith Gymraeg y Bwrdd Parôl Datblygu a gweithredu polisi Camau Gweithredu Meini prawf llwyddiant Yn gyfrifol Dyddiad targed Y cynnydd ym Mai 1.

Sicrhau bod staff ac ymgynghorwyr sy’n ymwneud â ffurfio polisi yn gwybod am einFile Size: KB. Cam 4: Cyflwyno’r cynllun gweithredu i swyddogion y Comisiynydd. Cofiwch.

Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd ar unrhyw adeg yn y broses i drafod ymhellach a chael cyngor ymarferol ar sut i fynd ati.

Cymrwch olwg hefyd ar y calendr digwyddiadau a hyfforddiant am gyfleoedd i ddysgu mwy am fanteision defnyddio'r Gymraeg.

Mae’r Cynllun Sabothol yn gwrs iaith ar gyfer athrawon, hyfforddwyr, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth sydd eisiau gwella eu Cymraeg a magu hyder yn yr iaith. Nod y cwrs ydy datblygu a gloywi iaith ymarferwyr addysg, mamiaith ac ail iaith, er mwyn iddyn nhw deimlo’n hyderus i addysgu a gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynllun Iaith Gymraeg. Cynllun Iaith Gymraeg a luniwyd yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg Cymeradwywyd y cynllun hwn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn unol ag adran 14(1) o Ddeddf yr Iaith Gymraeg ar 19 Ionawr Egwyddor o Gydraddoldeb.

Cynllun Iaith Gymraeg y DVSA (yn Gymraeg a Saesneg) a fersiynau iaith Gymraeg o ddeunyddiau a gyhoeddir. Deunydd cyhoeddusrwydd a phrintiedig Hunaniaeth gorfforaethol. Derbyniodd Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig yr Ymddiriedolaeth gymeradwyaeth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 1 Gorffennaf 3 2.

Blaen gynllunio Asesir effaith cydraddoldeb pob polisi a menter newydd a ddatblygir gan yr Ymddiriedolaeth. Mae’r iaith Gymraeg wedi’i chynnwys fel rhan o’r asesiad.Bydd y Cynllun hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau a ganlyn o safbwynt Y gymraeg fel iaith ac fel cyfrwng gan eu gosod fel nodau clir i’n rhaglen waith tair blynedd: • gosod sylfaen gadarn ar gyfer y gymraeg yn ystod addysg feithrin a’r blynyddoedd cynnar.Gymraeg a‟r Saesneg.

ar y sail eu bod yn gyfartal cyn belled ag y bo‟n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol. Lluniwyd y cynllun dan ofynion Deddf yr Iaith Gymraeg ac mewn ymgynghoriad â Bwrdd yr Iaith Gymraeg cyn ei gyhoeddi.

Caiff y cynllun hwn ei gynnig ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn ceisio.